2021-10-27 09:43 среда, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 330 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 931 // с по­не­дель­ни­ка 2.161 // с на­ча­ла ме­ся­ца 23.569 // с на­ча­ла го­да 274.595 // в сре­д­нем за день 917 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.