2022-01-29 05:26 суб­бо­та, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 175 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 854 // с по­не­дель­ни­ка 4.587 // с на­ча­ла ме­ся­ца 23.430 // с на­ча­ла го­да 23.430 // в сре­д­нем за день 830 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.